Hållbarhet

Ett hållbart företagande är en förutsättning för en långsiktigt lönsam tillväxt. Inom First Class Brands finns en medvetenhet om vårt samhällsansvar. Vårt mål är att kunna tillgodose samtliga intressenters krav och önskemål och därigenom bedriva en hållbar verksamhet avseende såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. Agenda 2030 innehåller 17 mål där First Class Brands har möjlighet att påverka bland annat följande:

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Vårt mål är att bidra till en positiv hälsotrend och erbjuda förbättrad livskvalitet genom produkter som behandlar och/ eller stödjer kroppens olika funktioner. Säkra produkter av god kvalitet garanteras genom ett långsiktigt arbete enligt internationella standarder och regelverk.

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

Vårt systerbolag Vitalkost är stolt sponsor till utbildningsprojektet Zimlat for life. Projektet bedrivs utanför Mombasa
och har sedan starten 1997 gett tusentals fattiga barn skolgång, utbildning och därmed goda förutsättningar för ett
självständigt liv.

JÄMSTÄLLDHET

Vi arbetar för en jämställd och jämlik organisation med
lika möjligheter oavsett ålder, kön och sexuell läggning.
Lönekartläggning visar att ingen lönediskriminering finns
där män och kvinnor innehar liknande roller.

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Vi använder bara el från förnybara källor, däribland från de
solceller som är installerade på taket på vår produktionsanläggning. Under 2021 producerades 244.190 kWh. Vi
har konsumerat 154.740 kWh av dessa, vilket motsvarar 31
procent av årets totala elförbrukning.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång för framgång. Flertalet åtgärder görs för att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare mår bra, såväl fysiskt som psykiskt och socialt.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Vår strategi bygger på att utveckla unika produkter baserade på innovativa ingredienser för att främja våra prioriterade hälsoområden alternativt för att adressera nya nischområden.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi följer upp vår miljöpåverkan kontinuerligt och arbetar
aktivt med ständiga förbättringar i syfte att minimera negativa
konsekvenser för människors hälsa och miljön. Här omfattas
exempelvis ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

En viktig del av vårt arbete är att välja hållbart producerade
ingredienser till våra produkter. Vi tar exempelvis aktivt ansvar
för vår användning av palmolja genom vårt medlemskap i The
Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO).

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Vår Code of Conduct innehåller internationellt erkända krav
rörande mänskliga rättigheter, arbetstagarrätt samt miljöskydd.
Alla våra leverantörer av produkter och tjänster ska efterleva
Code of Conduct.